Logo: Gminazabór

Organizacje pozarządowe

Aktywna gmina

Na terenie gminy funkcjonuje kilkanaście organizacji pozarządowych obejmujących swym dzialaniem obszar Gminy Zabór i zrzeszających łącznie ponad 600 osób zainteresowanych życiem społecznym.

 
Koło Wędkarskie w Zaborze

Cele:
 • organizowanie i promowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wedkarskiego,
 • użytkowanie i ochrona wód,
 • działanie na rzecz ochrony przyrody i kształtowanie etyki wędkarskiej.
 
Koło Wędkarskie w Przytoku

Cele:
 • organizowanie i promowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wedkarskiego,
 • użytkowanie i ochrona wód,
 • działanie na rzecz ochrony przyrody i kształtowanie etyki wędkarskiej.
 
Koło Łowieckie "Niepudłuj" w Przytoku

Cele:
 • prowadzenie gospodarki łoweckiej poprzez hodowle i pozyskiwanie zwierzyny,
 • prowadzenie działan na rzecz jej ochrony poprzez  regulacje liczebności populacji zwierząt łownych.
 
Koło Łowieckie "Tracz"  w Zaborze

Cele:
 • prowadzenie gospodarki łoweckiej poprzez hodowle i pozyskiwanie zwierzyny,
 • prowadzenie działan na rzecz jej ochrony poprzez  regulacje liczebności populacji zwierząt łownych.
 
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Zaborze

Cele:
 • poprawa warunków socjalno-bytowych
 • uczestniczenie w życiu społecznym  przez współdziałanie z organami  władzy i administracji publicznej, samorządowej, ze związakmi  zawodowymi oraz innymi organziacjami społecznymi, gospodarczymi i spóldzielczymi,
 • organizowanie życia kulturalnego i artystycznego emerytów, rencistów i inwalidów,
 • reprezentowanie interesów wobec organów władzy i administracji  publicznej,
 • popularyzowanie problemów wśród społeczeństwa.
 
Ochotnicza Straż Pożarna w Zaborze

Cele:
 • prowadzenie działalności mającej na celu zabepzieczenie przed pożarami oraz współdzialanie  w tym zakresie z instytucjami i organizacjami społecznymi,
 • uczestniczenie w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów i innych klęsk,
 • informowanie ludności o konieczności i sposobach ochrony  przed pożarami oraz przygotowywanie jej do udziału w ochronie przeciwpożarowej.
Gminny Klub Piłki Nożnej "LIWNO" w Zaborze

Cele:
 • krzewienie sportu wśród młodzieży
 
Parafialny Zespół "CARITAS" w Zaborze

Cele:
 • działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka
 
Parafialny Zespół "CARITAS" w Przytoku

Cele:
 • działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka
 
Stowarzyszenie Miłośników Droszkowa

Cele:
 • założenie i prowadzenie  szkoły podstawowej i odziału przedszkolnego,
 • powołanie i prowadzenie klubu sportowego w Droszkowie,
 • rozwijanie i propagowanie inicjatyw oraz wszelkich działań sprzyjajacych pobudzaniu aktywności społeczności lokalnej,
 • podejmowanie i upowszechnianie wspólnych przedsięwzięc na rzecz poprawy  warunków i jakości życia mieszkańców sołectwa Droszków,
 • przyczynianie sie do zapokajania potrzeb społecznych i kulturalnych w sołectwie Droszków,
 • wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania,
 • popularyzacja i rozwój kultury fizycznej, turystyki i sportu, a także dbałość o stan terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.
 
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Gminy Zabór
 
Cele:
 • rozwijanie i propagowanie inicjatyw oraz wszelkich działań sprzyjających pobudzaniu aktywności społeczności lokalnej,
 • poprawa warunków i jakości życia mieszkańców gminy,
 • zaspokajanie potrzeb zdrowotnych, społecznych i kulturalnych mieszkańców gminy,
 • wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują w/w  działania,
 • popularyzacja i rozwój kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji, a także dbałość o stan terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
 • stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, w tym aktywnych form wypoczynku i rekreacji,
 • dbałość o wizerunek gminy i podejmowanie działań na rzecz ochrony i zagospodarowania środowiska naturalnego,
 • inicjowanie organizowania form wypoczynku i czasu wolnego zarówno dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych,
 • wspomaganie działalności lokalnych i regionalnych nieformalnych ruchów obywatelskich,
 • promowanie Gminy Zabór i jej mieszkańców,
 • dbałość o stan zabytków i innych obiektów służących mieszkańcom gminy,
 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Między Odrą a Bobrem"

Cele:
 • działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,
 • aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich,
 • realizacja lokalnej strategii rozwoju opracowaną przez lokalną grupę działania (LGD).
 
Stowarzyszenie "Zielona Przystań Tarnawa Nad Odrą"

Cele:
 • tworzenie warunków do rekreacji i wypoczynku oraz sportu i turystyki,
 • propagowanie wszelkich form rekreacji i wypoczynku oraz sportu i turystyki,
 • integrowanie środowiska zainteresowanego wykorzystaniem i promocją zasobów rzeki Odry,
 • propagowanie i organizacja działalności gospodarczej w szczególności z wykorzystaniem zasobów rzeki Odry,
 • prowadzenie edukacji w dziedzinie rekreacji i wypoczynku oraz sportu i turystyki,
 • współpraca z organizacjami o zbliżonych celach i zainteresowaniach,
 • propagowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
 
Stowarzyszenie Miłośników Przytoku
 
Cele:
 • aktywizacja społeczności lokalnej
 • wspieranie realizacji lokalnej strategii rozwoju
 • rozwijanie i propagowanie inicjatyw oraz wszelkich działań sprzyjających pobudzaniu aktywności  społeczności lokalnej,
 • podejmowanie i upowszechnianie wspólnych przedsięwzięć na rzecz poprawy warunków i jakości życia  mieszkańców,
 • przyczynianie się do zaspakajania potrzeb społecznych i kulturalnych  
 • wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania,
 • popularyzacja i rozwój kultury fizycznej, turystyki i sportu, a także dbałość o stan terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
 • działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego
 • działalność na rzecz kultury, sztuki, tradycji i ochrona dóbr kultury sztuki,
 • działalność krajoznawcza oraz wszelkie formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
 • walka z patologiami społecznymi
 
Stowarzyszenie Lokalnych Inicjatyw i Działań Oddolnych "LIDO" w Zaborze

Cele:
 • działanie na rzecz społeczności lokalnej,
 • integracja tworzącej sie wspólnoty lokalnej mieszkańców osiedla "LIDO" w Zaborze, reprezentowanie jej interesów oraz organziowanie pomocy wzajemnej,
 • zarządzanie obecnymi przyszłymi częściami infrastruktury w tym częsciami wspólnymi osiedla "Lido"
 • gromadzenie funduszy na zarządzanie częściami infrastruktury, w tym częściami wspólnymi Osiedla  "Lido"
 
Stowarzyszenie Symaptyków Łazu

Cele:
 • rozwijanie i propagowanie inicjatyw oraz wszelkich działań sprzyjających pobudzaniu aktywności społeczności lokalnej,
 • wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania;
 • działanie na rzecz podnoszenia kwalifikacji oraz umiejętności społeczności lokalnej,
 • popularyzacja i rozwój kultury fizycznej, turystyki i sportu, a także dbałość o stan terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.
 
Stowarzyszenie "Odra Milsko"

Cele: 
 • rozwijanie i propagowanie inicjatyw oraz wszelkich działań sprzyjających pobudzaniu aktywności społeczności lokalnej;
 • wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania;
 • działanie na rzecz podnoszenia kwalifikacji oraz umiejętności społeczności lokalnej,
 • popularyzacja i rozwój kultury fizycznej, turystyki i sportu, a także dbałość o stan terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.
 
Stowarzyszenie Oświatowe "Przyjazna Szkoła"

Informacja: 
Grupa rodziców dzieci uczących się w szkole i przedszkolu w Droszkowie, dzieląca wspólne ideały. Tworzą "Przyjazną Szkołę" opartą na zasadach demokracji, gdzie zdanie każdego - i małego, i dużego - się liczy, a dzieci oprócz nauki czytania i pisania zdobywają również umiejętności współpracy, porozumienia i szacunku dla drugiej osoby.
Stowarzyszenie wykorzystuje potencjał edukacyjny nie tylko nauczycieli, ale i - rodziców z głowami pełnymi pomysłów na to, jak sprawić by nauka była przygodą i zabawą, a nie przykrym obowiązkiem.
Szkoła w Droszkowie ma być miejscem innowacyjnym, gdzie dzieci uczą się przez doświadczenie, nie tylko biernie przyswajają treść podręcznika.
 
Czym się kierują:
 • Szacunek i empatia - zdanie każdego się liczy (by dzieci mogły rozwijać się w pozytywnej atmosferze).
 • Komunikacja - nauczyć dzieci jak rozwiązywać konflikty bez przemocy
 • Tolerancja - zwolennicy edukacji włączającej. W szkole jest miejsce dla uczniów niepełnosprawnych - zamierzają stworzyć lepsze warunki dla terapii dzieci potrzebujących pomocy pedagogicznej, czy psychologicznej
 • Wspieranie talentów - chcą być kuźnią talentów dzieci, wspierać ich mocne strony, pomagać w pokonywaniu trudności
 • Indywidualne podejście do ucznia - mała szkoła z małymi klasami daje niepowtarzalną okazję na to, by pochylić się nad każdym z dzieci jednostkowo
 • Kreatywność - rozwijać w dzieciach, nie tłamsić.
 • Otwartość -każdy rodzic dziecka, którego dziecko zapisane jest do szkoły/przedszkola w Droszkowie jest mile widziany jako członek zwyczajny stowarzyszenia.
 • Transparentność - zamierzają być organizacją absolutnie przejrzystą finansowo.