Logo: Gminazabór
Logo: BIP Logo: epuap Logo: Facebook

PSZOK NIECZYNNY - Okres urlopowy

 

PSZOK NIECZYNNY

Zmiany w funkcjonowaniu PSZOK-przypomnienie

 
Zmiany w funkcjonowaniu PSZOK - przypomnienie
 
Jak już informowaliśmy w związku z rosnącą ilością odpadów przywożonych do gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK-u zlokalizowanego przy ul Kwiatowej w Zaborze, aby uniknąć deponowania odpadów, przez osoby, firmy i instytucje niepartycypujące w kosztach utrzymania punktu, od 3 marca 2022 roku wprowadzono nowe zasady przyjmowania odpadów.
Nowy regulamin działania PSZOK przyjęto dnia 20 grudnia 2021 r. Uchwałą NR XXXIV.229.2021 Rady Gminy Zabór.
 
Najważniejsze zmiany to:
 • konieczność osobistego stawienia się w PSZOK właściciela nieruchomości (osoby, na którą złożona jest deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami) wraz z odpadami;
 • konieczność okazania na wezwanie pracownika obsługującego PSZOK dowodu osobistego oraz dokumentu potwierdzającego, że odpady przywiezione są przez osobę do tego uprawnioną, tj.:
- od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej - dowód uiszczenia opłaty za odbiór odpadów na konto Urzędu Gminy w Zaborze za poprzedni miesiąc z widocznym adresem zamieszkania,
- od mieszkańców zabudowy wielorodzinnej - dowód uiszczenia czynszu w zabudowie wielorodzinnej za poprzedni miesiąc;
 • w przypadku nieokazania na wezwanie wskazanych dokumentów pracownik obsługi PSZOK odmówi przyjęcia odpadów.
 
W cellu  weryfikacji osób przywożących odpady, przy szlabanie będzie znajdował się pracownik dokonujący kontroli. Osoba negatywnie zweryfikowana nie będzie wpuszczona na teren PSZOK. Przyjeżdzające auta będą wpuszczane pojedynczo.  
 
PRZYPOMINAMY
 
 
Godziny otwarcia:
czwartek w godz. 08:00 – 16:00
sobota w godz. 10:00 – 16:00
 
PSZOK przyjmuje odpady selektywnie zebrane wskazane w Regulaminie jego funkcjonowania.
 
 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

 • 20-09-2021
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK)
Godziny otwarcia:
czwartek w godz. 08:00 – 16:00
sobota w godz. 10:00 – 16:00
 
Gmina Zabór prowadzi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK.
PSZOK zorganizowany jest w miejscowości Zabór przy ul. Kwiatowej.
Zasady korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
dla Mieszkańców Gminy Zabór
 
Do PSZOK przyjmowane są selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące z nieruchomości zamieszkałych leżących na terenie gminy Zabór i objętych systemem zagospodarowania odpadami, nie będące wynikiem prowadzonej działalności gospodarczej i rolniczej.
I. Zasady ogólne:
1. PSZOK przyjmuje odpady nieodpłatnie, z nieruchomości objętych systemem zagospodarowania odpadami komunalnymi.
     2. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.
     3. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane.
4. Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności z wykazem przyjmowanych aktualnie odpadów, ich czystości, składu, itp.
5. Obsługa PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu i życiu ludzi.
6. Obsługa PSZOK nie dokonuje rozładunku dostarczonych odpadów, a jedynie wskazuje miejsce, gdzie należy złożyć przywiezione odpady
     7. Korzystający z PSZOK zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu i poleceń operatora PSZOK.
II. Ustalenia szczegółowe
1. PSZOK przyjmuje odpady selektywnie zebrane takie jak:
 • papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe,
 • opony,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlano - rozbiórkowe,
 • odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • leki i chemikalia,
 • niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym  w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki.
2. Na teren PSZOK nie będą przyjmowane odpady inne niż wymienione oraz odpady budowlane zawierające azbest, papę, smołę oraz wełnę mineralną.
III. Postanowienia końcowe:
1. Zasady korzystania z PSZOK dostępne są w siedzibie Punktu oraz na stronie internetowej gminy.
2. Wszelkie informacje o pracy Punktu udziela pracownik Urzędu Gminy Zabór pod numerem tel. 68 321 83 12.
 
Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług przez PSZOK reguluje Uchwała Nr XIV.98.2020 Rady Gminy Zabór z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (link do uchwały)